In de Entomologische Berichten no 307, deel XIII, 1 Jan. 1951 viel mijn oog op een artikeltje van de hand van de Heer Lems, dat ook voor ons malacologen van belang is. Het is getiteld: ”Onvolledige datering”, en begint as volgt: ”Toen mij onlangs, in het Leids Museum, een aantal Odonata uit de coll.-Albarda onder ogen kwam, en ik verscheidene exemplaren vond, die gedateerd waren: l8-VI-850 of 30-VII-850, viel het mij in, dat, nu de 20ste eeuw gevorderd is tot het jaar 1950, deze etiketten alle aangevuld zouden moeten worden, om aan te geven, dat de dieren in de 19de eeuw verzameld werden*.1 En een eindje verder wijst hij er op, dat insecten eeuwenlang weerstand kunnen bieden aan de tand des tijds (mollusken zijn practisch onbeperkthoudbaarJ) en aan een exemplaar niet te zien is of het in de 19de dan wel ii/de 20ste eeuw werd verzameld. Velen zullen de dattun als van ondergeschikt belang beschouwen voor een schelpencollectie. Ten onrechte echter. Men denke slechts aan de phaenologie, en wat de jaartallen betreft aan de verandering door welke oorzaak dan ook in genetische samenstelling van een populatieï Het is bijvoorbeeld heel belangrijk te weten of Lauria cylindracea in het bosje achter het badhotel te Domburg in 1850, dan wel in 1950 verzameld is.