TERNAARD – Een ”atschappij” die vorig jaar in Westdongeradeel een sloot verbreed heeft en toen erg veel schade onder de daar vertoevende wijngaardslakken heeft aangebracht, heeft proces-verbaal gekregen. Dat proces-verbaal is echter door de officier van justitie geseponeerd. Dat zei gisteren burgemeester Pieter Visser in de raadsvergadering op vragen van FNP’ er Douwe de Boer. De FNP’ er schreef overigens ook dat er op een andere plaats opnieuw veel schade ""oan dizze seldsume bisten tabrocht is"". B. en w. hebben hem geantwoord dat een ambtenaar van Staatsbosbeheer ondertussen heeft geconstateerd dat er van schade nagenoeg geen sprake is. De betreffende greppel (een nadere aanduiding werd niet gegeven door beide partijen) is schouwplichtig. Ondertussen wordt getracht die verplichting eraf te krijgen. Komt het zover dan wordt er niet meer met een apparaat maar met de hand gehekkeld door of in overleg met Staatsbosbeheer.