In het voor het determineren van de Nederlandse zoetwatermollusken nog steeds onmisbare werkje van Janssen & De Vogel (1965) wordt beweerd, dat de Schildersmossel Unio pictorum (Linnaeus, 1758) niet in Noord-Holland ten noorden van het IJ voorkomt.