Bloemrijk grasland is belangrijk voor de natuur. Door bemesting en ontwatering resten nog enkele procenten van het oorspronkelijke bloemrijk grasland. Hoekschewaards Landschap wil gemeenten in de Hoeksche Waard aanzetten tot een beheer van het netwerk van wegbermen, dijktaluds en oevers van watergangen gericht op biodiversiteit.