In 2016 werd de gehele Amsterdamse geen jongen groot; deze zijn naar alle Waterleiding Duinen (AWD) wederom. geïnventariseerd op het voorkomen van roofvogels en uilen. Hun nesten werden gekarteerd, legsel­ en broedselgroottes bepaald en jongen geringd. Om de ontwikkelingen bij de Bosuilen te volgen werden vanaf oktober 2015 tot maart 2016 ook weer maandelijkse vangronden gehouden. Tabel 1 toont een overzicht van de broedgegevens per soort. In de volgende stukjes zullen we per soort hier iets dieper op ingaan.