vuursalamander, Bunderbos, Vijlenerbos, chytrideschimmel, Bsal, monitoring, Meetprogramma Amfibieën
Schubben & Slijm

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

E. Goverse, & T. Stark. (2019). Leve de vuursalamander - Verleden & heden: wie helpt zoeken?!. Schubben & Slijm, 11(1), 22–23.