Weidevogels nemen in Fryslân een belangrijke plaats in bij veel natuurliefhebbers in het algemeen en vogelliefhebbers in het bijzonder. Tegen de achtergrond van dalende weidevogelpopulaties is de vraag hoeveel er nog broeden intrigerend en actueel. Van oudsher is vanuit de traditie van het ‘aaisykjen’ en nestbescherming de spotlight gericht op de ‘grote vier’ Scholekster, Kievit, Grutto en Tureluur. Maar zeker de laatste twintig jaar, met de opkomst van nieuwe inventarisatiemethoden, zijn ook de andere broedvogels van de Friese graslanden zoals eenden, zangvogels en hoenders meer in de belangstelling gekomen. Gaan werkelijk alle soorten achteruit of zijn er soorten die het juist goed doen? Discussie te over en veel nattevingerwerk. Het is daarom goed dat de auteurs op controleerbare wijze een berekening maken van de huidige aantallen broedparen van weidevogelsoorten in Fryslân. In dit artikel doen zij verslag van hun bevindingen.