Een intrigerend hoofdstuk in het boek Goudplevieren en ilsterflappers: eeuwenoude fascinatie voor trekvogels van Jukema et al. (2001) is het voorkomen in de winter van Aziatische goudplevieren in vroegere jaren in Nederland. Eerder al had Oene Eenshuistra (1973) in zijn boek Goudplevier en wilstervangst enige aandacht aan deze soort besteed. De verklaring waarom deze vogels vroeger wel en thans niet meer voorkomen lijkt echter tegenstrijdigheden te bevatten. In deze bijdrage wordt gepoogd deze tegenstrijdigheden te verklaren en meer zicht te krijgen op het vroegere voorkomen. Kortheidshalve wordt met verwijzingen naar de twee genoemde boeken volstaan met het vermelden Jukema en Eenshuistra.

, ,
Twirre

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Fryske Feriening foar Fjildbiology

K. Koopman. (2015). Was de Aziatische goudplevier (Pluvialis fulva) in vroegere jaren wel een reguliere wintergast in Fryslân?. Twirre, 25(2), 25–27.