De aquatische macrofauna wordt al gedurende geruime tijd door waterbeheerders gebruikt als indicatorgroep om de ecologische kwaliteit van oppervlaktewater te monitoren. Ondanks het feit dat broekbossen behoren tot de natte ecosystemen, is er weinig onderzoek gedaan naar de macrofauna die daar voorkomt. Een lopend onderzoek naar de macrofaunagemeenschap van broekbossen hoopt bij te dragen aan het vullen van deze kennisleemte. Hiervoor zijn diverse locaties in verschillende provincies onderzocht. Het is in eerste instantie een inventariserend onderzoek, maar ook een verkenning of deze groep van organismen gebruikt kan worden als indicatorgroep bij beheer en herstel van deze waardevolle biotopen. Dit artikel zal ingaan op de verborgen biodiversiteit van broekbossen en behandelt diverse zeldzame soorten die tijdens het onderzoek in Fryslân zijn aangetroffen. Bijzonder hierbij is de ontdekking van een nieuwe zeemijt voor Nederland: Parasoldanellonyx parviscutatus. De soort werd voor het eerst in 2017 aangetroffen in twee laagveengebieden met elzenbroekbos: de Twijzeler Mieden en de Lendevallei. Deze vondst zal dan ook wat uitgebreider aan bod komen.

, , , , ,
Twirre

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Fryske Feriening foar Fjildbiology

R. Wiggers, & H. Moller Pilot. (2019). Verborgen biodiversiteit in Friese broekbossen – de waarde van macrofauna als indicator voor de ecologische kwaliteit. Twirre, 29(1), 7–13.