Uitkomst van groot onderzoek in 2017 In 2017 heeft Ecologisch Onderzoeks- en Adviesbureau Van der Goes en Groot, in opdracht van Staatsbosbeheer, de Houtrakpolder geïnventariseerd op broedvogels. Dit onderzoek vond grotendeels plaats in het kader van het, door de provincie, gefinancierde Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Doel van het onderzoek was inzicht te verkrijgen in de aanwezigheid, relatieve aantallen en verspreiding van broedvogels in het onderzoeksgebied. Hierbij werd ook een vergelijking gemaakt met eerdere inventarisaties in de Houtrak.