De Provincie Zuid-Holland monitort de flora al sinds 1976 met vegetatieopnamen in vaste proefvlakken van enkele tientallen vierkante meters groot. In de periode tot 1992 is vooral gemonitord in het agrarisch gebied. Vanaf 1980 zijn ook de duinen in het meetnet betrokken. Sinds 1993 is het aantal meetpunten kleiner geworden, maar worden ze vaker – eens in de drie jaar– bezocht. Het meetnet maakt nu deel uit van het Landelijk Meetnet Flora dat als doel heeft om de effecten van verdroging, vermesting en verzuring op de wilde flora in kaart te brengen. In dit artikel lees je meer over de veranderingen in de vegetatie sinds 1976 en maken we een vergelijking met landelijke trends.

, , , ,
Planten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

FLORON

Adrie van Heerden. (2020). Vier decennia vegetatieonderzoek met permanente kwadraten in Zuid-Holland. Planten, 11, 25–27.