Aan de hand van de vastgestelde verandering in de plantengroei op beide percelen in de Twijzelermieden kan geconcludeerd worden dat beide percelen duidelijk soortenrijker, natter en voedselarmer zijn geworden. Uiteraard werd dat aan de hand van een vergelijking van uitgevoerde vegetatiekarteringen in 1992, 2001, 2008 en 2016 in opdracht van Staatsbosbeheer ook al geconcludeerd. Op een andere manier naar dezelfde materie kijken is altijd nuttig en levert vaak nog andere inzichten op. Naast dat het met het Planteferbân van de FFF altijd ‘tige noflik’ inventariseren is! De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat natuurbeheer en ontwikkeling werkt! Mits in de juiste volgorde. Eerst een terrein inrichten op basis van de ecologische potentie en het daarna zorgvuldig beheren!

, ,
Twirre

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Fryske Feriening foar Fjildbiology

H. Fokkema, J. Hanenburg, R. Menger, G. Papenburg, & H. Waltje. (2019). De Twijzelermieden revisited, een floristische vergelijking van een aantal percelen in de Twijzelermieden. Twirre, 29(2), 11–15.