Tot de merkwaardigste gesteenten uit het Precambrium behoren de zogeheten ‘banded iron formations’ (lett. gelaagde ijzerformaties), die uit afwisselende laagjes ijzeroxiden - meestal hematiet en magnetiet - en vuursteen en/of schalie bestaan. Over hun ontstaanswijze bestaat nog steeds veel onduidelijkheid. Banded iron formations, gewoonlijk aangeduid met hun acroniem BIFs, vormen verreweg de grootste ijzerertsvoorkomens op aarde. Ze werden vrijwel alle gevormd in het verre geologische verleden; voorkomens van jonger dan 1,8 miljard jaar zijn zeldzaam. Het is dan ook geen wonder dat veel van deze gesteenten als gevolg van onder meer gebergte- en breukvorming sterk geplooid zijn (afb. 2). BIFs komen op veel plaatsen op aarde voor en vertegenwoordigen een grote economische waarde. Toch is er weinig over deze gesteenten bekend. Over hun ontstaanswijze circuleren talloze theorieën, maar geen enkele daarvan is algemeen geaccepteerd. Recente experimenten maken aannemelijk dat BIFs op de oceaanbodem gevormd zijn; het zeewater zou door de bijzondere samenstelling van de ijzerverbindingen een groenige kleur hebben gehad.

, , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

A.J. van Loon. (2017). ‘Groene roest’ kleurde Precambrische oceaan. Gea, 50(3), 66–67.