Vogelsoorten die voor hun voortplanting afhankelijk zijn van kustgebieden worden doorgaans aangeduid als kustbroedvogels. Binnen Vlaanderen is het Zwin van oudsher één van de bolwerken voor kustbroedvogels. Door verzanding was het belang van het Zwin echter sterk afgenomen, maar we zullen zien dat de onlangs genomen herstelmaatregelen veelbelovend zijn en dat de instandhoudingsdoelen die werden opgesteld voor het Zwin voor de meeste soorten gehaald kunnen worden, mits een duurzaam volgehouden beheer van de broedvogeleilanden en slikken en schorren in het Zwin.

, , , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

E.W.M. Stienen, W. Courtens, R. Daelemans, M. Van de Walle, N. Vanermen, & H. Verstraete. (2018). De kustbroedvogels van het Zwin. De Levende Natuur, 119(4), 154–158.