De voorbije decennia heeft het Zwin steeds een belangrijke functie vervuld als doortrek- en overwinteringsgebied voor watervogels, in de eerste plaats voor de steltlopers die gebonden zijn aan getijdengebieden. Naast steltlopers overwinteren in het Zwin ook heel wat soorten eenden en ganzen. Ganzen gebruiken het Zwin vooral als slaapplaats en foerageren overdag in de aanpalende polders. Deze groep wordt hier verder niet besproken.