De Rijnstrangen bij Zevenaar vormen het grootste en belangrijkste rietmoeras van Oost-Nederland. De kwaliteit van het gebied staat echter onder druk als gevolg van de ophoping van slib in het open water, de achteruitgang van het areaal aan waterriet, en de verruiging en verbossing van rietland. Het tijdelijk droog laten vallen van de waterbodem is één van de beheerinstrumenten die ingezet kunnen worden voor ecologisch herstel van ondiepe wateren en moerassen. In 2016 is in het najaar grootschalige droogval gerealiseerd. In dit artikel wordt ingegaan op de effecten die in 2016 en 2017 zijn vastgesteld, en welke lessen hieruit getrokken kunnen worden voor het peilbeheer van moerasgebieden.

, , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

H. Coops, & C. Buddingh. (2019). Droogval van waterbodems als herstelmaatregel in de Rijnstrangen. De Levende Natuur, 120(2), 66–70.