Herstel van de habitatkwaliteit van natte heide is zowel op nationaal als op Europees niveau een belangrijke opgave. Dit vergt behalve hydrologisch herstel ook een zorgvuldige afweging tussen verschillende maatregelen voor vegetatiebeheer en herstel van buffercapaciteit (Wallis de Vries et al., 2016). Vanwege de ingrijpende invloed van plaggen op bodem, vegetatie en fauna zijn in dit onderzoek chopperen en drukbegrazing, al of niet in combinatie met bekalking, als mogelijke alternatieven onderzocht.

, , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

M. Wallis de Vries, R. Bobbink, E. Brouwer, R. Loeb, & J. Vogels. (2019). Middellange termijn effecten van chopperen en drukbegrazing als alternatieven voor plaggen op natte heide. De Levende Natuur, 120(5), 172–178.