Lasiodiamesa gracilis (Chironomidae: Podonominae), een nieuwe dansmug voor de Nederlandse fauna. De dansmug Lasiodiamesa gracilis wordt voor het eerst uit Nederland gemeld. Tijdens bemonsteringen ten behoeve van een evaluatie van herstelmaatregelen is de soort aangetroffen in het Korenburgerveen en later eveneens in het Wooldse Veen, beide in de Achterhoek, Gelderland. Aangezien alleen de adulte mannetjes tot op soort gedetermineerd kunnen worden zijn enkele larven opgekweekt. Determinatiekenmerken voor de larven en de adulte mannetjes, alsmede habitatomschrijving, ecologie en verspreiding van de soort worden besproken. Deze nieuwe vondst betekent een uitbreiding van het verspreidingsgebied. Een van de redenen dat de soort niet eerder uit Nederland is gemeld is dat hoogveen niet uitvoerig is geïnventariseerd. Het verspreidingsbeeld van Lasiodiamesa geeft aan dat de soort nationaal zeer zeldzaam is, maar in het Korenburgerveen vrij algemeen voorkomt. Waarschijnlijk gaat het om relictpopulaties van na de Würm-ijstijd.