Vogels kijken staat sterk in de belangstelling. Om verstoring door recreanten in vogelgebieden tegen te gaan en om het herkennen van vogels gemakkelijker te maken, worden steeds vaker vogelobservatiehutten geplaatst. De Stichting Vrijwillig Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland stimuleert het plaatsen van vogelobservatiehutten. Veel soorten vogels zijn gemakkelijk ergens te krijgen als de juiste inrichtingsen beheersmaatregelen worden uitgevoerd. Dit geldt vooral voor watervogels en steltlopers (weidevogels). Door deze natuurbouw kunnen saaie vogelgebieden interessant worden. Ook kan de plek waar de vogelobservatiehut geplaatst moet worden zó gepland worden, dat het kijkgenot maximaal is en de verstoring minimaal. In bestaande vogelgebieden is dat nogal eens moeilijk.