Sinds vorig jaar heet ministerie van Landbouw voluit ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Verder is er na het vertrek van minister Braks een staatssecretaris, heer Gabor op ministerie gekomen, die onder andere hel natuurbeheer onder zijn hoede heeft. Positieve ontwikkelingen, maar afgewacht moet worden of de natuurbescherming ook in de praktijk meer aandacht gaat krijgen. Het ambtelijke apparaat bevindt zich na een recente samenvoeging van de directies NMF (Natuur, Milieu en Faunabeheer) en BLB (Bos- Landschapsbouw) tot NBLF (Natuur, Bos, Landschap en Fauna) in een overgangsfase. Als oudgediende is de schrijver in de nieuwe sector Flora en Fauna een constante factor waar het de ambtelijke vogelbescherming betreft. Sinds de totstandkoming van de Vogelwet 1912 zijn in ons land in beginsel alle in het wild levende vogelsoorten beschermd. Uiteraard met de nodige uitzonderingen, maar het aantal daarvan is in de loop der jaren sterk verminderd. De bescherming die de Vogelwet geeft, bestaat uit een aantal verboden. Zo is het verboden vogels te vangen, te doden en (sinds 1947) onder zich te hebben.