In de jaren twintig is bij het Staatsbosbeheer (SBB) de behoefte ontstaan om naast het bezit van een bibliotheek ter ondersteuning van de eigen werkzaamheden, een archief op te zetten. Het systematisch verzamelen van documenten over de Nederlandse natuur en landschap dateert ongeveer van 1928. Vooral de jaren veertig waren vruchtbaar. Het was de periode waarin Sjoerd Braaksma, H.J.W. Schimmel en dr. Chr. G. van Leeuwen hun bijdragen leverden. In de jaren vijftig is het archief sterk uitgebreid door professor dr. M.F. Mörzer Bruyns. In het archief bevindt zich alleen informatie welke in relatie staat tot de Staatsbosbeheerterreinen en documentatie welke het beheer aangaat. Alle andere informatie is al vroeg naar het voormalige RIVON gegaan en later (1989) nog een deel naar het Biogeografisch Informatie Centrum (BIC) (nu IKCNBLF-Wageningen). Het Natuur Wetenschappelijk Archief (NWA) heeft twee hoofdonderwerpen. Het bijeenbrengen van documenten (lees: excursie-rapporten, studentenverslagen, tijdschriftartikelen, boswerkzaamhedenverslagen etcetera) rond een bepaald onderwerpsgebied en een verzameling van natuurwetenschappelijke gegevens van objecten en algemene informatie. De eerste groep informatie is hoofdzakelijk functioneel gericht, de andere, grotendeels ’grijze litteratuur’ ter ondersteuning van interpretaties en evaluaties. De indeling van de objecten zijn objectgebonden ondergebracht onder de noemers: Algemeen, Beheer/Planning, Bodem/Geologie, Hydrologie, Hydrobiologie, Flora/Vegetatie, Invertebraten, Vissen, Herpetofauna, Vogels en Zoogdieren. Het aardige is dat ook gegevens over toekomstige eigendommen in het NWA worden opgenomen. Sinds 1985 is een met meer dan duizend sleutelcodes geautomatiseerd zoeksysteem aanwezig. Momenteel zijn al ruim dertigduizend documenten via dit systeem te raadplegen. Circa dertigduizend bronnen moeten nog worden ontsloten. Daarnaast bevindt zich in de bibliotheek litteratuur met niet gepubliceerde waarnemingen over het voorkomen van planten en dieren. Het NWA is gedeeltelijk een openbaar archief, maar bevat echter veel vertrouwelijke en ’kwetsbare’ informatie. Aan derden wordt mede daarom onder bepaalde voorwaarden uitgeleend (bijvoorbeeld via een vergunning te verrichten onderzoek in objecten van Staatsbosbeheer, het nazoeken van algemene informatie over soorten of ecotopen). Computeruitdraaien vallen niet onder deze regeling. Toch is het goed om in bepaalde gevallen het NWA van Staatsbosbeheer te raadplegen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: dr. J. Vink, postbus 1300, 3970 BH Driebergen (03404 – 26 316) of portvrij antwoordnummer 1013, 3970 VB Driebergen.