Op 3 maart 1994 organiseerde de Werkgroep Roofvogels Overijssel (WRO) samen met de Werkgroep Roofvogels Nederland een themabijeenkomst in de Leerenlampe te Raalte. De bijeenkomst werd door circa 300 mensen bezocht. Na een welkomstwoord van voorzitter Jellema werden de resultaten van de werkgroep van de afgelopen jaren getoond door Ruud Jonker. De problematiek bij de opvang van gewonde of zieke roofvogels werd belicht door H. Bouman. Na de pauze hield R. Bijlsma op onnavolgbare wijze een betoog over de ecologie en bescherming van roofvogels. Eén en ander leidde tot prikkelende discussies. Na afloop van de avond hadden 15 nieuwe mensen zich opgegeven voor roofvogelmonitoring. Samengevat luiden besluiten van de avond: – Meer gestructureerde aanpak van roofvogelvervolging; – Roofvogelmonitoring in het leven roepen (meerdere jaren inventariseren op dezelfde manier en in hetzelfde gebied); – Monitoring toespitsen op Buizerd en Havik. Vooral deze soorten zijn het slachtoffer van moedwillige verstoringen en vergiftigingen; – Aandacht voor de Raaf gevraagd, die nu sedert twee jaar in Overijssel broedt; – Verbetering van de efficiëntie met behulp van coördinatoren in deelgebieden; – Na toestemming van ook samenwerking met terreinbeheerders, jachtopzichters en jagers; – Instellen meldnummers: overtredingen/verstoringen direct melden bij de meldkamer van de politie: 038-255255 voor de Regio IJsselland en 053- 300500 voor de Regio Twente. Verder zo spoedig mogelijk melden bij de Werkgroep Roofvogels Overijssel: 038-217166 NMO (N. Driessen). In de komende nieuwsbrief wordt een draaiboek in geval van geconstateerde overtredingen gepresenteerd; – Dit jaar wordt gewerkt aan het met terugwerkende kracht automatiseren van alle gegevens;