Onderstaande grafiek geeft een duidelijk beeld – zij het globaal – van de start van de broedperiode in de A. W. duinen. Evenals in andere delen van West en Midden Europa schijnt de soort nauwelijks voor half mei tot broeden te komen (vgl. Handbuch der Vögel Mitteleuropas deel 3). Er zijn weliswaar enkele malen ♀♀ met kleine pulli tegen eind mei of begin juni aangetroffen (bijv. 2-6-1964), hetgeen wijst op een begin van broeden in de eeste dagen van mei, maar zolang dit uitzonderingen zijn komt dit in een globale grafiek als de onderhavige niet tot uitdrukking.