In deze verslagperiode werden beduidend meer Futen waargenomen dan in de voorgaande jaren. Voor een deel zijn daze grotere aantallen te danken aan twee koudegolfjes (eind november en half december). Zulke weerssituaties veroorzaken vrijwel altijd concentraties Futen op zee : 24 nov. 90 exx. t.p. voor Noordwijl en tussen 8 en 11 uur rasp. 12 + 45 + 28 exx, zuidwaarts. Ook in december worden regelmatig concentraties op zee gezien,zoals bij Noordwijk op 9 en 17 dec. resp. 100 en 160 exx. t.p. Afgezien van deze koudetrek vertoont het trekbeeld van de Fuut een karakteristiek patroon : enkele waarnemingen eind juli en begin augustus, opvallend weinig eind augustus en begin september en pas regelmatig in de 100p van oktober. Waarschijnlijk worden deze lage aantallen in augustus en begin september geheel verklaard doordat de vogels in deze periode hun slagpenrui doormaken. Juist in deze maanden zijn de grootste concentraties op het IJsselmeer aanwezig waar de aantallen in de loop van oktober afnemen,(Vlug 1976, Waterv.1:1). De waargenomen aantallen in oktober waren in 1975 hoger dan in andere jaren. Wellicht kan dit in verband worden gebracht met het vrijwel ontbreken van stormen in deze maand.