Vorig najaar verschenen meldingen in diverse kranten en vogelbladen van een invasie van Kwartels en Kwartelkoningen. In het septembernummer van SOVON-nieuws (SOVON 1997) wordt melding gemaakt van reeds 185 tot dan toe bekende Kwartelkoning-territoria in Nederland, terwijl de paar jaren ervoor niet meer dan 60 territoria gebruikelijk was. Gesuggereerd werd dat deze instroom te danken is aan droogte in Polen en aanhoudende oostenwinden in mei en juni. Kwartelkoningen broeden in Nederland in vochtige kruidenrijke graslanden, hooilanden in rivierdalen en in akkerbouwgebieden (SOVON 1987, 1997). De Kwartelkoning is in Nederland de laatste tientallen jaren zeer sterk achteruitgegaan als broedvogel.