De meeste mensen denken bij het horen van de naam Rotterdam meteen aan immense haventerreinen en grootschalige industrie. Dit beeld klopt voor een deel, maar tussen dit industriële geweld is toch nog opvallend veel natuur te vinden. Er liggen tal van brede wegbermen, spoorwegtaluds en door de infrastructuur voor ondergrondse leidingen zijn er ook flinke oppervlakten met brede leidingstroken. Om veiligheidsredenen wordt hier de vegetatie kort gehouden, wat resulteert in een aanzienlijke oppervlakte aan schraal grasland. Vanwege de vaak voedselarme bodems hoeft dit maaien niet vaak te gebeuren en dit heeft tot gevolg dat ook relatief kritische soorten zich kunnen vestigen. De bermen en leidingstroken in de haven zijn niet alleen belangrijk leefgebied, maar omdat deze aaneengesloten groenstroken nauwelijks onderbroken worden fungeren ze ook als verbindingszone.