Waar een onbereikbaar doel gesteld is, houden de pogingen niet op. Zoo is het ook met plantkundige leerboeken. Men wenscht een handleiding te geven die voor biologische, medische en pharmaceutische studenten tegelijk bruikbaar en doelmatig zou zijn. Maar de stof, die zij wenschen te leeren, is voor de eene groep geheel anders, dan voor de andere. Vandaar dat het onvermijdelijk is, dat het leerboek of veel te dik, of onvolledig wordt. Men wenscht voor leerlingen van Gymnasium en Hoogere Burgerscholen te schrijven, doch ook hier zijn de wenschen der afzonderlijke leerlingen en leeraren uiteenloopend. De Heer Garjeanne richt zich in zijn nieuw leerboekje tot de leerlingen van bizondere scholen, alsmede van de Tuinbouw- en Winterscholen en tracht de hoofdzaken »die men tegenwoordig o. a. op examens nog vraagt” beknopt en duidelijk uit een te zetten. Zooals de titel aanduidt, is het boekje een bewerking van een overeenkomstig geschrift van den beroemden Deenschen plantkundige Prof. Eugen Warming. Deze gaf het uit onder den naam van Plantelivet en dat er in Denemarken in eenige jaren ruim 5000 exemplaren van verkocht zijn, pleit zeker voor een goede kans dat het ook ten onzent ingang zal vinden.