Het zal waarschijnlijk aan velen mijner lezers aangenaam zijn te vernemen, dat BURBANK onlangs een vaste regeling voor den verkoop van zijn nieuwe variëteiten van ooftboomen en siergewassen gemaakt heeft. Vroeger was het zijn gewoonte om elke nieuwigheid als zoodanig te koop aan te bieden en aan den meestbiedende af te staan. Hij verkocht dan alles wat hij van die variëteit bezat en daarmede dus het monopolie om haar in den handel te brengen. Een gevolg daarvan was, dat men op zijne kweekerijen te vergeefs naar zijne producten zocht. Men zag er slechts wat nog niet voor den handel gereed was, d. w. z. talrijke nieuwigheden, waaruit enkele goede eerst later konden gekozen worden. Die culturen gaven dus geen denkbeeld van de werkelijk verkregen uitkomsten. Men moet bij het lezen van reisberichten en tijdschriftartikelen over zijn werk met deze omstandigheden natuurlijk steeds rekening houden. De bezoeker bewondert wat hij ziet, maar hij ziet eigenlijk niet, wat hij bewonderen moest. BURBANK verkoopt geen vruchten en geen bloemen, maar slechts vruchtboomen en bloemplanten en de eersten dikwijls alleen in den vorm van enthout.