In den zomer van 1879 werd de gemalin van LI-HUNG-CHANG, den grooten onderkoning van Chihli, te Tientsin gevaarlijk ziek. Men wenschte geneeskundige hulp in te roepen. Maar de Chineesche etiquette verbood aan de geroepen twee doctoren de noodige inlichtingen omtrent den aard der kwaal te geven, en men besloot toen Miss HOWARD, eene Amorikaansche dame die een medisch diploma hooft, te roepen. Onder hare behandeling herstelde Mevrouw LI. Ten gevolge dier gelukkige genezing werd een groot hospitaal gebouwd en geplaatst onder het bestuur van een vreemd geneesheer. De gelden daarvoor worden bijeengebracht door chineesche geleerden en burgers. Onlangs werd dit gesticht door den onderkoning zelven geopend.