Evenals haar famieljelid, de aardappelplant, heeft ook de tabak een geschiedenis. Toen men, tijdens de Fransche revolutie , Parmentier, aan wien de potage Parmentier z’n naam ontleent, een geschikt persoon achtte voor een ambt in een stedelijk bestuur , riep een tegenstander uit: »van hem krijgen we alleen aardappelen te eten, hij heeft ze uitgevonden (!)” Men is lang niet zeker omtrent den uitvinder van de tabak; men is het oneens over haar vaderland en evenzeer over den oorsprong van haar naam. Bepalen wij ons tot hetgeen DE CANDOLLE, die van het onderwerp eene grondige studie heeft gemaakt, meêdeelt. »De Nicotiana tabacum,” zegt hij. »die voornamelijk gekweekt wordt, kwam het meest voor en was de éénige soort van het geslacht, die in Zuid-Amerika en op de Antillen gevonden werd. Het gebruik van tabak is door de Spanjaarden in La Plata, Uruguay en Paraguay ingevoerd.” DE MARTIUS geloofde niet, dat Nicotiana tabacum in Brazilië thuis hoort en hij deelt meê , dat de Brazilianen van weleer de bladen van een plant rookten, die door de botanici Nicotiana Langsdorffii genoemd werd. FLÜCKIGER en HANBURY beweren in hun voortreffelijk werk: Histoire des drogues d'origine végétale (Fransche vertaling in 1878 verschenen): de gewone tabak is afkomstig uit de nieuwe wereld, maar men vindt haar daar niet meer in het wild. Ik deel die meening niet, zegt DE CANDOLLE, hoewel het geval moeielijk wordt, als men te doen heeft met eene plant, die zich zoo gemakkelijk buiten plantages verspreidt. Ik stel op den voorgrond, dat er in herbaria veel exemplaren voorkomen uit Peru, zonder nadere aanwijzing. PAVON beweert dat Nicotiana tabacum in de vochtige en warme bosschen der Peruaanscbe Andes groeit en , wat van meer beteekenis is, EDOUARD ANDRÉ heeft te St. Nicolaas, in de republiek Ecuador, tegen de westelijke helling van den vuurspuwenden berg Corazon, in een geheel woest bosch, ver van bewoonde streken , exemplaren gevonden van Nicotiana tahacum , die 1 à 2 meters hoog waren, met langwerpig lancetvormige, toegespitste bladen boven aan den stengel en bloemen , die wat vorm en kleur betreft, kenmerkend zijn voor Nicotiana tabacum. Het is bekend, dat de cultuur de plant wijzigingen doet ondergaan, zoowel wat betreft de hoogte, die zij bereikt, als de breedte der bladeren.