In een der dagbladen van 26 of 27 Dec. 11. stond, midden tusschen twee berichten van het “tooneel des oorlogs,” — in eene waarvan de Duitschers eene overwinning vermeldden, terwijl in ’t andere de Franschen roemden op de “aanmerkelijke voordeelen” door hen in hetzelfde gevecht behaald, een ander bericht, — in aard en beteekenis op de gelukkigste wijze verschillende van eerstgenoemde en van alles, wat in de laatste maanden door gewone dagbladlezers het gretigst werd gezocht en vóór alles belangrijk geacht. Het was het bericht van de gelukkige voltooiing der doorboring van den Mont-Cenis. “Heden ten vier uur in den namiddag,” zoo heette het in een berigt uit Bardonnèche van 25 December 1870, “zijn de beide doorboringen ter weerszjjden van den Mont Cenis met elkander verbonden geworden. De beide openingen kwamen juist tegenover elkander uit.” De reusachtige onderneming, wier welslagen uit het bovengenoemd bericht blijkt, is in dit Album herhaalde malen besproken geworden. Hare bekrooning mag dus ook hier wel worden vermeld.