De aanleg van rijkswegen pleegt een grote aanslag op het landschap. Autowegen zijn handig voor de gemotoriseerde mens, maar voor veel dierpopulaties in de directe omgeving vormen ze een bedreiging. Na de ingebruikneming vallen er meer verkeersslachtoffers. Ook vormen autowegen voor veel diersoorten een onneembare barrière, waardoor populaties in tweeën worden gesplitst. Met gerichte maatregelen kunnen de negatieve effecten voor de dieren enigszins worden verlicht. Onlangs is Rijkswaterstaat in Twente gestart met de aanleg van het gedeelte van de autosnelweg A1 vanaf Oldenzaal naar De Lutte, waar de weg aansluit op de Duitse autosnelweg richting Osnabrück. Het besluit tot aanleg en de tracé-keuze van dit gedeelte dateren al van de jaren zeventig. Verwacht wordt dat deze wegverbinding de internationale vervoersfunctie versterkt en voor een goede infrastructuur in de regio zal zorgen. De negatieve ecologische gevolgen van deze wegaanleg zullen aanzienlijk zijn. Er ontstaat een nieuwe barrière. Leefgebieden verdwijnen voor een deel, raken verder versnipperd en het aantal verkeersslachtoffers onder de dieren zal toenemen. Kwetsbaar zijn vooral dieren met een beperkt verbreidingsvermogen (amfibieën, insekten, reptielen, muizen), dieren met een groot territorium (marterachtigen) en dieren met een verdedigingsmechanisme dat niet op vluchten is gericht (egel) (Bekker, 1989). Bovendien heeft het verkeer invloed op de kwaliteit van vogel-broedgebieden (Reijnen et al., 1990).