Naar aanleiding van de lynxwaarnemingen in Nederlands Limburg, zoals die in het septembernummer van 1996 van het Natuurhistorisch Maandblad zijn gepubliceerd, en de gestage uitbreiding van het verspreidingsgebied van de wilde kat in de richting van Zuid-Limburg, heeft het bestuur van de VZZ, mede op initiatief van de Zoogdierwerkgroep van het Natuurhistorisch Genootschap Limburg, een brief gestuurd naar de directie Natuurbeheer van het Ministerie van LNV, met het verzoek beide soorten katachtigen een beschermde status te geven. Begin december mocht het bestuur een brief van minister van Aartsen ontvangen, waarin hij, als reactie op de brief van de VZZ, meldt dat het zijn voornemen is zowel de wilde kat als de lynx onder de Natuurbeschermingswet te brengen en daartoe binnenkort een voorstel tot wijziging van het ‘Besluit beschermde inheemse diersoorten’ aan de ministerraad voor te leggen.