Op basis van paleoecologisch onderzoek wordt een beeld geschetst van historische veranderingen in de grote rivieren. Vervolgens geven resultaten van lange termijn monitoring in de hoofdgeul van de Rijn inzicht in de veranderde macrofauna. Aan de hand van recente inventarisaties van macrofauna in nieuwe biotopen, zoals natuur- vriendelijke oevers langs de Maas en nevengeulen langs de Waal, wordt een toekomst- beeld geschetst en worden aanbevelingen gegeven voor een meer op ecologische doelen toegesneden beheer van onze grote rivieren.

Macrofauna, Maas, Waal, Natuurontwikkeling, Natuurvriendelijke oever
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

G.A. Klink, M.M. Schoor, H.D. van Rheede, & P.P. Duijn. (2014). Aquatische macrofauna in het rivierengebied en mogelijkheden voor ecologisch herstel. De Levende Natuur, 115(003), 101–109.