Voor een ecologisch veerkrachtige Zuid- westelijke Delta is herstel van natuurlijke dynamiek van groot belang. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft verkend wat de gevolgen zijn van een aantal inrichtingsopties voor de dynamiek en de ecologie. Dit is de eerste studie waarbij de deltawateren in hun onderlinge samenhang zijn bekeken.

vogels, vissen, Zeeland, Zuid-Holland, Zuidwestelijke delta, natuurherstel, dynamiek
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

D.C.J. van der Hoek, M. Vonk, & R. Kuiper. (2014). Verkenning van ecologische potenties in de Zuidwestelijke Delta bij verschillende inrichtingsopties. De Levende Natuur, 115, 172–176.