Het natuurgebied Mosterdveen wordt gekenmerkt door afstroming van grondwater over een ondiep in de ondergrond aanwezige slecht doorlatende leemlaag. Vanuit de wijdere omgeving van het natuurgebied stroomt grondwater af naar een stelsel van vennen waarin het grondwater aan de oppervlakte komt. De hierdoor ontstane schijngrondwaterspiegel heeft geleid tot (hoog)veenvorming. Soorten als Veenbloembies (Scheuchzeria palustris) en Dof veenmos (Sphagnum majus) kenmerken het gebied. In dit artikel staat het ontstaan en het functioneren van het lokale grondwatersysteem centraal: hoe functioneert het systeem en in hoeverre kunnen geplande beheermaatregelen bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van het gebied?

, , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

P.H. Veen, G. van Dijk, & M.P. Karsemeijer. (2014). Het Mosterdveen: een doorstroomveen op het Veluwe-massief. De Levende Natuur, 115, 177–183.