Wanneer in Nederland verblijfplaatsen van vleermuizen verdwijnen door bijvoor- beeld sloop van gebouwen of kap van bomen, dan moet vaak in vervangende verblijfplaatsen worden voorzien. Daarvoor worden steeds vaker vleer- muistorens en grote vleermuiskasten ingezet. Het met succes aanbieden van vervangende verblijfplaatsen vraagt echter om maatwerk. Dat kan alleen tot stand komen met gedegen kennis van de ecologie van de betreffende soort, de eigenschappen van de te vervangen verblijfplaats en de succes- en faalfactoren van bestaande alternatieven. Kennis die alleen vergroot kan worden als we de resultaten van dergelijke maat- regelen monitoren en ervaringen delen.

vleermuizen, wetgeving, compensatie
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

S.J. Vreugdenhil, H.J.G.A. Limpens, A.J.H.M. Korsten, & J.J.A. Dekker. (2014). Vleermuistorens en -kasten: kans of bedreiging voor vleermuisbescherming?. De Levende Natuur, 115, 205–207.