De Drentse vennen nemen in de Nederlandse natuur een belangrijke plaats in. Door de rijkdom aan bijzondere soorten planten en dieren zijn ze ook van internationale betekenis. We presenteren op basis van systematische monitoring in 18 vennen de veranderingen die de laatste decennia in flora en fauna zijn opgetreden, in relatie tot beïnvloeding en beheer. Herstellen de vennen van verzuring, verdroging en een veel te hoge stikstofdepositie?

, , , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

H. van Dam, G.H.P. Arts, J.D.M. Belgers, R. Bijkerk, H. Boonstra, & A. Mertens. (2014). Natuurkwaliteit Drentse vennen gaat vooruit. De Levende Natuur, 115, 215–221.