Natuurherstel én economische ontwikkeling gelijktijdig mogelijk maken; dat is het doel van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) die aan de Eerste en Tweede Kamer is voorgelegd en tot en met 20 februari ter inzage lag. In de nog vast te stellen PAS nemen Rijk en provincies met de uitgifte van ontwikkelingsruimte een voorschot op te verwachte gunstige effecten van de PAS-maatregelen. Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft verkend hoe het programma in de praktijk zal uitwerken op de stikstofgevoelige natuur in Nederland (PBL, 2014).

, , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

D.C.J. van der Hoek, R.J.M. Folkert , & R.C.M. Arnouds. (2015). Programmatische Aanpak Stikstof: verkenning effectiviteit en efficiëntie van maatregelen. De Levende Natuur, 116, 44–48.