Door de intensivering van de landbouw is veel broedgebied voor de Grutto verloren gegaan. Om de achteruitgang van de gruttopopulatie te stoppen zijn meer extensief beheerde percelen nodig met kruidenrijk gras en hoge grondwaterstanden (Kentie et al., 2013a). Maar moet je daar- bij rekening houden met de aanwezigheid van wegen en paden? Om deze vraag te beantwoorden is onder- zocht wat het effect is van verschillende typen wegen op de nestplaatskeuze van Grutto’s in zowel intensief als extensief beheerde graslanden in Zuidwest Friesland.

Grutto, broedvogelonderzoek, weidevogels, versnippering, Friesland
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

A.C. Fikenscher, J.C.E.W. Hooijmeijer, R. Kentie, & T. Piersma. (2015). Invloed van broedgebiedkwaliteit op het vermijden van wegen door nestelende Grutto’s. De Levende Natuur, 116, 51–56.