Veel Waddeneilanden hebben aan de oostzijde een karakteristieke ‘staart’. Deze is onbedijkt en bestaat uit dynamische strandvlaktes, brede stranden, groene, begroeide stranden, duinen en kwelders, soms doorsneden door laagten waar tijdens storm water van de Noordzee naar de Waddenzee stroomt, de washovers. Stuk voor stuk terreintypen met hoge natuurwaarden. De huidige eiland- staarten zijn echter beïnvloed door kunstmatige stuifdijken uit de 19e en 20e eeuw, die de dynamiek van wind en water sterk verminderd hebben. Daardoor zijn de eilandstaarten verstard en neemt het aandeel pioniervegetaties en jonge en middenstadia kwelders zienderogen af. Noch de huidige beheermaatregelen, zoals maaien en beweiding, noch het dynamisch kustbeheer blijken voldoende om een duurzame verjonging te bewerkstellingen. Op een aantal eilanden worden daarom verdergaande maatregelen overwogen,Op een aantal eilanden worden daarom verdergaande maatregelen overwogen, die speciaal gericht zijn op het terugbrengen van de dynamiek van vóór de aanleg van de stuifdijken: redynamisering.

, , , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

A.V. de Groot, O.G. Bos, W.E. van Duin, A.P. Oost, B.K. van Wesenbeeck, R.M. Veenenklaas, & E.J. Lammerts. (2016). Verjonging en veroudering van eilandstaarten in de Waddenzee. De Levende Natuur, 117(002), 40–45.