In de Schoorlse Duinen woedden in de jaren 2009-2011 verschillende branden, waaronder twee dennenbosbranden. Staatsbosbeheer vatte het plan op om een deel van het verbrande dennenbosbestand om te vormen naar Natura 2000 habitattypen. Gekozen werd voor een dynamisch systeem waar wind vrij spel heeft. Bomen werden gekapt, afgevoerd en deels werden de stobben verwijderd. Ook werd de bodem zoveel mogelijk van takken en de rijke humuslaag ontdaan. De voormalige dennenbossen veranderden zo in dynamische stuifgebieden. In deze dennenbossen bevonden zich echter ook Rode bosmiernesten. Het effect van de branden en de natuurherstelwerkzaamheden op de bosmieren worden in dit artikel gepresenteerd.

, , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

P. Boer, & L. Kelder. (2016). Effecten van brand, kaalkap en verstuiving op Rode bosmieren. De Levende Natuur, 117(002), 61–64.