Na een periode van achteruitgang gaat het weer goed met de das. Infrastructuur zorgde voor versnippering van leefgebieden en aanrijdingen met dassen en waren lange tijd een belangrijke beperkende factor voor gezonde dassenpopulaties. Er zijn en worden rond (rijks)wegen veel maatregelen getroffen die een positief effect hebben op dassenpopulaties. Het gaat hier vooral om de aanleg van faunapassages en afrastering van infrastructuur. De realisatiefase van infrastructurele projecten kan in meer of mindere mate echter ook verstorend zijn voor dassen of dassenpopulaties. Een onderzoek met zenders en camera’s, voor en tijdens de verbreding van rijksweg A27, bood een goede gelegenheid om de verstorende effecten van wegwerkzaamheden op dassen voor het eerst daadwerkelijk te meten.