De natuur in Nederland staat al vele decennia onder druk als gevolg van biotoopvernietiging, vermesting en verdroging, en meer recent ook door klimaatverandering. Veel planten- en diersoorten zijn daardoor in populatie- omvang en verspreiding achteruitgegaan. Tegelijkertijd zijn in de afgelopen 20 jaar veel tegenmaatregelen genomen. Niet alleen zijn op grote schaal emissies van milieubelastende stoffen teruggedrongen, maar ook zijn veel gebieden op de schop genomen om natuurwaarden te herstellen (PBL, 2012). Zetten de tegenmaatregelen inmiddels zoden aan de dijk of gaat de achteruitgang onverminderd door?

biodiversiteit, Nederland, flora, fauna, beleid, rode lijst
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

A.J. van Strien, R.J.T. Verweij, M.P. Zeeuw, L. van Duuren, & L.L. Soldaat. (2014). Voorzichtig herstel van de biodiversiteit in Nederland?. De Levende Natuur, 115, 208–211.